Algemene leveringsvoorwaarden van onze diensten / producten

Deze voorwaarden zijn geactualiseerd per 1 januari .


Artikel 1: Definities.

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:
1.1. Xpider Webdesign & Grafische Vormgeving: Rechtsvorm: Eenmanszaak, gevestigd Burgemeester de Voslaan 3, te Berkhout, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Hierna verder verkort genoemd: Xpider.
1.2. Cliënt of opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die diensten en/of producten van Xpider afneemt. Onder Cliënt wordt mede begrepen de opdrachtgever in het algemeen. Hierna verder verkort genoemd: Opdrachtgever.

Artikel 2: Voorwaarden en actualisering.
2.1. Deze algemene voorwaarden dienen door de opdrachtgever te worden gelezen dan wel ter kennisname te zijn aangenomen bij het aangaan van de overeenkomst.
2.2. Xpider behoudt het recht om zonder berichtgeving aan de opdrachtgever deze voorwaarden jaarlijks per 1 januari te actualiseren indien de actualiteit dit vereist.

Artikel 3: Overeenkomst, offerte en bevestiging.
3.1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Xpider gesloten overeenkomsten en offertes (zowel mondeling als schriftelijk).
3.2. Offertes.
Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de te verrichten werkzaamheden.
3.3. Schriftelijke bevestiging.
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Xpider een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Xpider  eerst nadat deze schriftelijk door Xpider zijn bevestigd.
3.4. Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus.
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers of ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij Xpider hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers/ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

Artikel 4: De uitvoering van de overeenkomst.
4.1. Uitvoeren opdracht.
Xpider zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Xpider de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.Indien de opdracht niet tot het gewenste resultaat leidt. Kan de opdrachtgever een beroep doen op no cure no pay. En de opdracht terugtrekken. Alle gemaakte procucten dienen teruggegeven te worden en mogen niet doorgespeeld of gebruikt worden door derden noch als basis hiervoor gelden.
4.2. Verstrekken van gegevens.
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Xpider mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
4.3. Aanvraag offertes toeleveranciers.
Indien Xpider op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Xpider namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
4.4. Gebruik toeleveranciers.
Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding
afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht Xpider volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico producten of diensten van derden betrekt, waarna deze producten of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.
4.5. Openbaarmaking en verveelvoudiging.
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Xpider dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
4.6. Termijn van levering
Een door Xpider  opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Xpider is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
4.7. Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen.
Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van Xpider.
4.8. Klachten.
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Xpider te worden meegedeeld.

Artikel 5: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten.
5.1. Auteursrecht en/of industriële eigendom
Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom m.b.t. het ontwerp, eindproduct of dienst, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan Xpider, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onder 5.1 vallen uitdrukkelijk niet de onder artikel 5.2. vermelde rechten op websiteonderdelen.
5.2. Onderzoek naar het bestaan van auteurs/gebruiksrechten van gebruikte websiteonderdelen.
Ondanks alle inspanningen van Xpider om belanghebbenden van auteurs/gebruiksrechten van in het ontwerp/eindproduct gebruikte websiteonderdelen van derden zoals: illustraties, foto, logo’s, of tekeningen etc. zoveel mogelijk te achterhalen c.q. te honoreren, behoort, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, niet tot de opdracht: het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten en andere copyrights van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. Xpider is derhalve niet aansprakelijk voor kosten (voortvloeiend uit) eventuele rechten die op het gebruik van deze websiteonderdelen gelden. Deze kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Ook als deze rechten achteraf worden geconstateerd.
5.3. Naamsvermelding.
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Xpider te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Xpider in productie te nemen, openbaar temaken of te verveelvoudigen.
5.4. Eigendom bij Xpider.
De in het kader van de opdracht door Xpider gemaakte of tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Xpider, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 6: Gebruik en licentie.
6.1. Het gebruik.
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Xpider, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking op de bij de opdracht overeengekomen bestemming.
Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Xpider bekend te zijn gemaakt.
6.2. Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Xpider veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen.
6.3. Eigen promotie
Xpider heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 7: Honorarium.
7.1. Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Xpider voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
7.2. Honorarium voor meerwerk
Indien Xpider door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Xpider gehanteerde tarieven.

Artikel 8: Betalingsverplichting.
8.1. De door Xpider opgegeven prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting. Indien na datum van de overeenkomst een kostprijs bepalende factor een verhoging van meer dan 3% (drie procent) ondergaat, is xpider gerechtigd, ook als het gaat om onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, de overeengekomen prijs overeenkomstig deze verhoging te verhogen. In dat geval is de opdrachtgever gerechtigd de betreffende opdracht binnen twee werkdagen te annuleren.
8.2. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na levering door bijschrijving van het verschuldigde op de bankrekening van Xpider. Deze termijn is een termijn als bedoeld in artikel 6:83 lid aanhef en onder a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Indien tussen Xpider en de opdrachtgever een betalingsregeling of een afwijkende vorm van betaling of betaling is overeengekomen, dient dit schriftelijk te geschieden.
8.3. Verrekening door de opdrachtgever is slechts toegestaan voor zover Xpider bij onherroepelijk geworden gerechtelijke uitspraak tot betaling aan de opdrachtgever is veroordeeld en de opdrachtgever niet in staat van faillissement is verklaard.
8.4. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever tot en met de dag van algehele voldoening een rentepercentage verschuldigd van 1,5% per maand van hetgeen onbetaald is gebleven.
8.5. Xpider is gerechtigd haar verplichting(en) die voorvloeien uit de overeenkomst op te schorten, tot de opdrachtgever heeft voldaan aan zijn verplichting(en) jegens Xpider van welke aard dan ook voortvloeiende uit enige met Xpider gesloten overeenkomst.
8.6. Indien Xpider genoodzaakt is ter zake de niet-tijdige en/of volledige betaling van haar vordering maatregelen te nemen ter verkrijging van voldoening buiten rechte, komen de hieraan verbonden kosten in het geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden geacht 15% te bedragen van de betreffende vordering met een minimum van duizend Euro.
8.7. Voor zover nodig in afwijking van het ter zake bepaalde in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artikelen 237 e.v.) is de opdrachtgever gehouden aan Xpider integraal de door deze gemaakte (proces)kosten te vergoeden.

Artikel 9: Opzegging en ontbinding overeenkomst.
9.1. Opzegging overeenkomst door de opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
9.2. Ontbinding overeenkomst door Xpider
Indien de overeenkomst door Xpider wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Xpider redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
9.3. Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Xpider op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bijvolledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
9.4. Faillissement
Zowel Xpider  als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.
9.5. Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 10: Garanties en vrijwaringen.
10.1. De opdrachtgever dient onmiddellijk na levering de producten/diensten te controleren op mogelijke afwijkingen en eventuele klachten binnen vijf dagen na de leveringsdatum duidelijk omschreven aan Xpider mede te delen, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.
10.2. Een rechtsvordering ter zake ingediende klacht, dient uiterlijk een halfjaar na de melding van die klacht aanhangig te zijn gemaakt, op straffe van verval van eventueel met die klacht samenhangende rechten van de opdrachtgever.
10.3. Kwaliteitseisen door de opdrachtgever dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
10.4. Xpider garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben, of er voor in te staan dat de geleverde diensten en/of afgenomen producten geschikt is/zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever het wenst te gebruiken.
10.5. Een eventuele garantie van Xpider geldt niet indien hetgeen is geleverd, ondeskundig en roekeloos is behandeld door de opdrachtgever, Er door gebruik kwaliteitsverlies is opgetreden, In strijd is gehandeld met de ter zake door Xpider gegeven instructies, of het geleverde anderszins door omstandigheden die voor rekening van de opdrachtgever komen in kwaliteit achteruit is gegaan. In dit verband wijst Xpider de opdrachtgever er uitdrukkelijk op dat de kwaliteit van de geleverde producten kan afnemen naarmate de tijd verstrijkt (verouderingsproces).
10.6. De opdrachtgever garandeert dat Xpider gerechtigd is binnen tien werkdagen na de melding van een klacht een gebrek te onderzoeken en verleent Xpider daartoe zo nodig en desgewenst toegang tot alle onder de klacht vallende producten.
10.7. De door Xpider afgegeven garantie geldt slechts voor de schriftelijk afgegeven garantietermijn (mits afgegeven) en is nimmer overdraagbaar aan derden.
10.8. Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart Xpider of door Xpider bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
10.9. Verstrekte en gebruikte materialen / gegevens
De opdrachtgever vrijwaart Xpider voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of andere rechten zoals reeds vermeld onder artikel 5.2 op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, of door Xpider gebruikte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden/werden gebruikt

Artikel 11: Aansprakelijkheid.
11.1. Aansprakelijkheid.
Xpider kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten van door / namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 4.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
f. claims met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of andere rechten zoals reeds vermeld onder artikel 5.2 op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, of door Xpider gebruikte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden/werden gebruikt
11.2. Beperking aansprakelijkheid.
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Xpider, is de aansprakelijkheid van Xpider  voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het bedrag ter grootte van het bedrag van dit honorarium.
11.3. Verval aansprakelijkheid.
- Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
- Elke aansprakelijkheid vervalt bij omstandigheden vermeld onder artikel 12.
11.4. Kopieën materialen.
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Xpider niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
11.5. Bewaarplicht.
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Xpider jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 12: Overmacht.
12.1. Onder overmacht wordt steeds, maar niet uitsluitend, begrepen:
- bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking door ziekte of overlijden (eenmanszaak);
- vertraagde levering en/of andere tekortkomingen van leveranciers en derden van Xpider;
- oorlog en staat van beleg of terreurdreigingen;
- overheidsmaatregelen en/of voorschriften;
- alle andere omstandigheden waarop geen invloed door Xpider kan of kon worden uitgeoefend.

Artikel 13: Overige bepalingen.
13.1. Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Xpider gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
13.2. Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
13.3. Webhosting
Een webhosting overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal twaalf (12) maanden of anders vermeld in de overeenkomst. De overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode telkens verlengd (met kennisgeving) voor de periode van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen.
Xpider verplicht zich de termijndata te vermelden op de hostingfacturen. Opzegging van een webhosting overeenkomst dient schriftelijk minimaal drie (3) maanden voor het verstrijken van de lopende termijn door de opdrachtgever aan Xpider  kenbaar gemaakt te worden.

Artikel 14: Geschillen.
14.1. Op de overeenkomst(en) van Xpider is uitsluitend intern Nederlands recht van toepassing.
14.2. Geschillen tussen Xpider en de opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden berecht door hetzij de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever, hetzij de bevoegde rechter in het arrondissement behorende bij de vestigingsplaats van Xpider, zulks ter keuze van Xpider


Algemene voorwaarden: 1 Januari
  • Xpider01
  • Xpider03
  • Xpider04
  • Xpider05
  • Xpider06
  • Xpider07
Burgemeester de Voslaan 3
1647 BJ Berkhout
Noord Holland
Email
Telefoon
Sociale media
K.v.K. 36043754 - Hoorn
Disclaimer / Verantwoording
Navigatie Sitemap Xpider
Copyright © - Xpider
Algemene voorwaarden van onze diensten
Xpider Webdesign & Grafische Vormgeving